ข้อมูลกิจกรรม

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบัน การทำงานเป็นทีมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความสามารถหลักของทุกตำแหน่งงานที่ทุกคนในองค์กรต้องมี และทุกคนควรจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การมีที่งานที่เข็มแข็งและรักใคร่ผูกพันกัน จะส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความสำเร็จต่อองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สร้างจิตสำนึกรักองค์กร มองเป้าหมายองค์กรอื่นให้เป็น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
-
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
-
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- คัดเลือกทีมงานหรือวิทยากรที่มีประสบการณ์ และเข้าใจปัญหาขององค์กร - กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรมโดยตั้งเป้าไว้ 100 คนขึ้นไป และแจ้งกำหนดวัน เวลา ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน - กำหนดเนื้อหาการอบรม ให้ประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีในองค์กร และรู้จักการปฏิบัติตนเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เกิดผลสำเร็จของงาน - ประเมินผลหลังการอบรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีการประสานงานและทำงานร่วมกันภายในทีม หรือภายในฝ่าย หรือระหว่างฝ่ายมากขึ้น - ลดข้อขัดแย้งและทัศนคติเชิงลบ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งเวลาและงบประมาณ - วิทยกรที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ - เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมที่น่าสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง - วัน เวลา และสถานที่ ที่เหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรม - การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ - การกำหนดระยะเวลาอบรมที่เพียงพอ สำหรับเนื้อหาและกิจกรรมในการอบรม เพื่อจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
160 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ :
02-630-9055 ต่อ 401,
e-mail :
patcharapa.sir@tsi.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางพัชราภา ศิริพิริยะกุล
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
patcharapa.sir@tsi.co.th
line ID :
-
มือถือ :
081-934-3185