ข้อมูลกิจกรรม

แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน ILC ครั้งที่ 7 / 2559

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ และหนี้สินจากครัวเรือน จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของพนักงานมีความสุขเพราะสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน หากเราช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหาของพนักงานได้ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ดังนั้นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และแผนกแรงงานสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน ILC ครั้งที่ 7” ขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่มีความต้องการ ในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตดังนี้ 1. เรื่องสุขภาพของพนักงานและครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร) เช่นโรคหัวใจ ไต หืด หอบ พิการ ทุพลภาพ ฯลฯ 2. เรื่องที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัยชำรุดทรุดโทรม 3. เรื่องอาชีพของครัวเรือน เช่น ความต้องการอุปกรณ์ประกอบอาชีพร้านขายของชำ รถเข็นขายของ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานบริษัท ILC สมัครเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2553
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (สาธุ,บางนา)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ลำดับ รายการ หลักเกณฑ์ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1. กิจกรรมหารายได้ในวัน ดร.เทียม 59 พนักงานทุกหน่วยงานร่วมกันออกร้านหารายได้สมทบกองทุน 7-8 ก.ค. 59 2. ประกาศรับสมัครพนักงานขอทุนฯ จดหมายเวียนไปยังหน่วยงาน หัวหน้างาน 1-30 ส.ค. 5 3. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบทุน แต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยพาณิชย์ โรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ 1-8 ก.ย. 59 4. พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน สัมภาษณ์หัวหน้างาน พนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน 11-29 ก.ย. 59 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แจ้งให้พนักงานที่ได้รับทุนทราบ 30 ก.ย. 6. จัดพิธีมอบทุนโครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน ILC ครั้งที่ 7 เชิญหัวหน้างานเข้าร่วมพิธี สถานที่มอบทุน ห้องสุวรรณภูมิ 1 13 ธ.ค. 59 - ประกาศรับสมัครพนักงานที่สนใจขอรับความช่วยเหลือ - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากหัวหน้างานแต่ละฝ่ายงาน - พิจารณาจากใบสมัคร และการสัมภาษณ์พนักงานที่ขอรับทุนและหัวหน้างาน - ประกาศรายชื่อตามช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น เว็บไซต์ บอร์ด ป้ายไฟ เสียงตามสาย - จัดพิธีมอบทุน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สถิติการหยุดงานของพนักงานลดลง 2. พนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ที่ต้องการความช่วยเหลือใน3 เรื่อง ดังนี้ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านอาชีพครอบครัว 3) ด้านที่อยู่อาศัย 3. รายได้จากการออกร้านจำนวน 70,000 บาท

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจัดกิจกรรมนี้ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานในบริษัท โดยไม่แบ่งแยกพนักงานว่าเป็น Sub หรือพนักงานบริษัทฯ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
62 ม.8 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด แขวงบางโฉลง เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-346-8222-3 #1207-10
e-mail :
tingsomchai1948@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมชาย พันธ์โสดา
ตำแหน่ง :
ทีมงาน/คณะกรรมการพัฒนาองค์กรด้านแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
tingsomchai1948@gmail.com
line ID :
tingid1948
มือถือ :
08-6513-1210