ข้อมูลกิจกรรม

Happy family

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สร้างความสุขให้แก่พนักงาน ให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรและพนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน - สร้างความสุขให้แก่พนักงาน โดยองค์กรแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและการเอาใจใส่ครอบครัวของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดกิจกรรม family day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กรโดยพนักงานนำครอบครัวมาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้จักซึ่งกันและกัน เช่น มีกิจกรรม walk rally ทำบุญร่วมกัน - มี nursery ให้แก่พนักงาน เช่น ในช่วงปิดเทอมของลูกพนักงาน ช่วงก่อนเข้าโรงเรียน พนักงานสามารถนำลูกมาฝากที่ nursery ขององค์กรได้ ทำให้พนักงานรู้สึกได้ใกล้ชิดกับลูก เมื่อพนักงานรู้สึกมีความสุขก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากขึ้น - อัตราการลาออกของพนักงานที่เคยนำครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรม family day ลดน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ต้องแสดงความห่วงใยและใส่ใจครอบครัวของพนักงานอย่างจริงใจ - การให้ความร่วมมือของพนักงานในการนำครอบครัวมาร่วมกิจกรรม - กิจกรรมที่จัดต้องสร้างสรรค์และน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้พนักงานอยากนำครอบครัวมาร่วมกิจกรรม - งบประมาณ - ทีมงานต้องเข้มแข็งและมีความรู้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้วยขวาง 10310
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
kunthikaa@bangkokmetro.co.th, nick_n_y@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กุณฑิกา อะโข
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kunthikaa@bangkokmetro.co.th, nick_n_y@hotmail.com
line ID :
มือถือ :