ข้อมูลกิจกรรม

1 ครอบครัว 1 แปลง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เจ้าหน้าที่หลายคนเกษียณไปไม่มีอะไรทำ ใช้ชีวิตโดยกินทุนเก่าไปวันๆ ขาดความมั่นคงในชีวิต และมีชีวิตไม่ปลอดภัยในความมั่นคงทางอาหารและครอบครัวระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่เข้าโครงการ (โดยสมัครใจ) เข้าร่วมโครงการ 1 คน 1 แปลง เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ตนเอง และเกิดเครือข่ายเกษตรกรวันหยุด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สมัครใจเข้าร่วมโครงการ - อบรมให้ความรู้ทฤษฎีเกษตรยั่งยืน 1 ไร่ 1 แสน - เสนอกู้ยืมซื้อที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ ผ่านสหกรณ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาที่ดินและทำการเกษตร - ติดตามสนับสนุน จัดตลาดนัดสินค้า มอบของที่ระลึกในวันเกิด รายงานประจำปี event สำคัญ เครือข่ายเกษตรกรวันหยุด - ขยายผลรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในเวทีสัมมนาประจำปีและประชุมใหญ่สหกรณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 20 คน - มีสินค้าจากผลผลิตมาจำหน่ายในราคาถูก - ลดหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน - เกิดแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำตาม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- HR และผู้บริหารองค์กร ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง - มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสื่อสารให้ความรู้ต่อเนื่อง - มีเวทีสรุปบทเรียน และติดตามผลอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ขยายโครงการต่อเนื่องไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ - ส่งเสริมตลาดพนักงาน “วันจันทร์” ตลาดสีเขียว

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ปี 50-54
ที่อยู่องค์กร :
912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น กรุงเทพฯ บางกะปิ 10240
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
yongjirayu.up@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ยงจิรายุ อุปเสน
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
yongjirayu.up@gmail.com
line ID :
มือถือ :