ข้อมูลกิจกรรม

Family day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

มีประสบการณ์ที่ดีในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และ family day ที่บริษัทเซ็นทรัล ซึ่งหน่วยงานซัพพลายของที่นั่นดูแลพนักงานอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่า มีกิจกรรมทั้งภายในบริษัทระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง และรวมถึง family day ครอบครัวของพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สร้างความอบอุ่นภายในหน่วยงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน - เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีกิจกรรม family day เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กิจกรรมภายในหน่วยงาน เช่น จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลวันสงกรานต์ การจัดประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง จัดกิจกรรมฟุตบอลช่วงฟุตบอลโลก เป็นต้น - กิจกรรม family day ได้แลกเปลี่ยนและเชื่อมความสัมพันธ์แบบครอบครัวใหญ่โดยการจัดกิจกรรมหลายแบบ ทั้งตอบคำถาม การเก็บ RC การแข่งขันต่างๆ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลลัพธ์คือ พนักงานมีความสุขและอยู่กันแบบพี่น้อง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ - ตัวชี้วัดความสำเร็จคือ จำนวนคนลาออกภายในหน่วยงานน้อยมาก เพียง 1-2 %

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- แนวคิดของผู้บริหาร - มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ - มีกระบวนการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- มีแนวคิดหรือนโยบายจากผู้บริหาร - ต้องสื่อสารอย่างดี และมีคุณภาพ - มีคนที่เหมาะสมในการคิดและทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทรฯ อาคาร 2 ชั้น 22 กรุงเทพฯ ห้วยขวาง 10310
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
supawadee.tag@cpf.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุภาวดี สุดสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
supawadee.tag@cpf.co.th
line ID :
มือถือ :