ข้อมูลกิจกรรม

Happy Family (คืนความสุขให้พนักงานอย่างแท้จริงจากพื้นฐานครอบครัว)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เริ่มจากนโยบายองค์กร “ทำงานด้วยใจ” คือ ใจเขา ใจเรา (Heart) องค์กรต้องการให้พนักงานมีความสุข หมดห่วงทุกอย่างก่อนจากครอบครัว และเมื่อมีความสุขแล้วงานที่ได้จะออกมาดีในทุก ๆ งาน H = Happy (ลูกค้ามีความสุขกับสินค้าและบริการ พนักงานมีความสุขในการทำงาน) E = Eager (มุ่งมั่นตั้งใจ) A = Attempt (พยายามมุมานะ) R = Reunited (รวมตัวเป็นปึกแผ่น สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นเหมือนครอบครัว) T = Think out of the box (คิดนอกกรอบ)

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขจากภายในสู่ภายนอก 2. เพื่อผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงจากพนักงานมาสู่ลูกค้า

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ผู้บริหาร + ทีมบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลและปัจจัยที่ทำให้พนักงานทำงานไม่มีความสุข หรือเป็นกังวล 2. เลือกหัวข้อการทำ workshop 3. ดำเนินการจัด workshop หลังจากการจัดสวัสดิการต่าง ๆ (ตามที่นำเสนอแต่ต้น) 4. สรุปผลการดำเนินงาน 5. แก้ไขปรับปรุงอุปสรรคและปัญหาสู่การทำ workshop ครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานหมดความกังวลกับปัญหาทางบ้าน 2. ผลงานที่ออกมาดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. เมื่อมี workshop พนักงานได้พบกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 2. ปัญหาที่บ้านหมดไปจากการช่วยเหลือขององค์กร เลยมีเวลาคิดเรื่องงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรทำโครงการ workshop อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจฟาร์ม
ที่อยู่องค์กร :
234 ม.7 ต.สวนผึ้ง ราชบุรี สวนผึ้ง 70180
โทรศัพท์ :
0854889904
e-mail :
org@sceneryresort.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อำภา สุขธู
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
org@sceneryresort.com
line ID :
0854889904
มือถือ :
08-5488-9904