ข้อมูลกิจกรรม

สร้างสุขในองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความสุขของพนักงานภายในครอบครัวของพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความผ่อนคลาย ซึ่งเมื่อพนักงานมีความสุข ผ่อนคลาย เมื่อมาทำงานจะทำให้พนักงานไม่ตึงเครียด ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อเสริมสร้างความสุขของพนักงานภายในครอบครัว และนำความสุขเหล่านั้นนำมาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ พนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

จัดทำโครงการ นำเสนอ และจัดประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างคือ 1. การจัดประกวดคลิป “หนูน้อยอารมณ์ดี” ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่งประกวดคลิปของครอบครัว และนำมาเผยแพร่ให้พนักงานในช่วงพักเที่ยง เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนพนักงาน 2. การจัดกิจกรรม Relax โดยในทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ จะมีการจัดให้พนักงานได้ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ ซึ่งจะเพิ่มความสนุกสนาน ผ่อนคลายในช่วงพักของพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผลประเมินที่ได้จากพนักงาน แบบสอบถาม 2. ความสุขของพนักงาน จากการสัมภาษณ์ (หัวหน้างานกับลูกน้อง) 3. คนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะ ให้ความร่วมมือเยอะ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน คือยังประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง จึงทำให้พนักงานร่วมมือได้น้อย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
212 ม.6 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ :
08-6608-8782
e-mail :
wanida@tipco.net
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศิรินภา เหลืองทองคำ
ตำแหน่ง :
Product & Development specialist
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
sirinapa@tipco.net
line ID :
annoiiliza
มือถือ :
08-0609-6297