ข้อมูลกิจกรรม

กินข้าวบ้านเพื่อนเดือนละครั้ง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ได้อยูในสำนักงาน เวลาในการพูดคุยหรือการพบปะกันมีน้อย จึงมีแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น และได้รู้จักครอบครัวของพนักงานด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานและครอบครัว 2. เพื่อสร้างความเข้าใจและการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. พูดคุยหารือเพื่อชี้แจงแนวคิด และกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม 2. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม (เริ่มต้น) 3. จัดเก็บงบประมาณ 4. ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 6. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานและทัศนคติที่มีต่อกันดีขึ้น 2. พนักงานได้รู้จักครอบครัวของเพื่อนร่วมงานดีขึ้น 3. ปัญหาจากการทำงานได้รับการแก้ไข

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือ ความสามัคคี 2. การยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เมื่อผ่านการดำเนินกิจกรรมมาหลายครั้งหรือหลายปี สามารถเว้นระยะการดำเนินกิจกรรมได้ ไม่จำเป็นต้องทำทุกเดือน 2. กิจกรรมดังกล่าวสามารถย้ายไปดำเนินการที่บ้านของญาติพี่น้องของพนักงานต่อไปได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/1 ม.4 ถ.กลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77140
โทรศัพท์ :
086-554-8758
e-mail :
peeyapatp@sahaviriya.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรรถกร รักทิม
ตำแหน่ง :
ผช.ผจก.แผนกส่งเสริมและพัฒนา
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
attakornr@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
08-1823-6441