ข้อมูลกิจกรรม

Family Day

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. เพื่อเชื่อมความสามัคคีในองค์กรและครอบครัวของพนักงาน 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 3. แบ่งเบาภาระครอบครัวของพนักงานและเป็นการดูแลครอบครัวพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความสามัคคีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และความผูกพันระหว่าง พนักงาน-องค์กร-ครอบครัวพนักงาน 2. เป็นการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความรัก จริยธรรม คุณธรรม ปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจความต้องการของพนักงาน 2. วางแผนดำเนินงาน 3. เสนอโครงการ 4. ศึกษาข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ 5. เตรียมความพร้อมให้คณะทำงาน 6. สร้างความเข้าใจกับผู้ร่วมโครงการ 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินการ 8. สรุปโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมมากขึ้น 2. พนักงานมีความสุขมากขึ้น รวมทั้งครอบครัวพนักงาน 3. พนักงานได้ลดภาระค่าใช้จ่าย 4. ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น / มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ผลประกอบการองค์กรสูงขึ้น 6. ดูแลลูกค้าได้ดีมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารองค์กรให้โอกาส ให้งบประมาณ 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้ความร่วมมือ 3. มีงบประมาณที่เพียงพอ 4. กิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาที่จัดกิจกรรม เช่น การมอบทุนการศึกษา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2. ต่อยอดและพัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้น ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมได้ 100% และมีความสุข 3. เป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
Hua Hin Golf Tours co., Ltd.
ที่อยู่องค์กร :
2/136 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 77110
โทรศัพท์ :
032-530-119
e-mail :
amporn@huahingolf.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อัมพร ศรีงาม
ตำแหน่ง :
ผจก.ทั่วไป
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
amporn@huahingolf.com
line ID :
amp_sringam
มือถือ :
08-6368-7833