ข้อมูลกิจกรรม

มุมนมแม่ (ห้องอุ่นรักจากอกแม่)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานส่วนใหญ่ของฟาบริเนทเป็นผู้หญิง และอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ หลายคนเมื่อกลับจากลาคลอดแล้วไม่สามารถให้นมบุตรได้เนื่องจากต้องมาทำงานและไม่มีสถานที่เก็บน้ำนมในโรงงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ และสามารถปั๊มนมเก็บไว้ให้ลูกได้ดื่มแม้ว่าแม่จะกลับเข้ามาทำงานในโรงงานแล้วก็ตาม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
35
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องอุ่นรักจากอกแม่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ปรับปรุงห้องพักคนไข้ชายในโรงงานที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้งานให้เป็นห้องนมแม่ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ตู้เย็น ถุงเก็บน้ำนม หน้อนึ่ง ฯลฯ ไว้ให้พนักงานที่มาปั๊มนมได้ใช้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มีจำนวนพนักงานที่เข้ามาใช้บริการปั๊มนมเก็บนมไว้ให้ลูกจำนวนมากขึ้น และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานขึ้นอย่างน้อย เดือน (ทำแบบสอบถาม)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความตั้งใจจริงของพนักงาน การส่งเสริมจากหัวหน้างาน และฝ่ายบริหาร รวมทั้ง การรณรงค์อย่างต่อเนื่องของทีมงานแผนกความปลอดภัยฯ และการสนับสนุนจาก คณะกรรมการ Happy Workplace

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการ Happy Workplace และ CSR โดยสามารถเพิ่มจำนวนห้องนมแม่หรือห้องอุ่นรักจากอกแม่ ให้ครอบคลุมทุกอาคาร ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานได้มาใช้บริการมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
5/6 ม.6 ซ.คุณพระ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
0-2524-9600
e-mail :
phawanav@fabrinet.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชยาวีร์ รุ่งบรรณพันธ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
chayaveer@fabrinet.co.th
line ID :
มือถือ :