ข้อมูลกิจกรรม

Happy Family Tour

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยลักษณะงานของบุคลากรในโรงพยาบาล มีการแบ่งการทำงานเป็นกะ ซึ่งครอบครัวโดยเฉพาะบุตรอาจจะไม่เข้าใจถึงเวลาการทำงาน จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้บุตรหลานพนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลที่จัดขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุตรพนักงานได้เข้าใจการทำงานของบิดามารดา 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวพนักงาน 3. เพื่อสร้างสังคมให้บุตรพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของพนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ค้นหาความต้องการของพนักงาน 2. ออกแบบโครงการ 3. นำเสนอโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ (หลายช่องทาง) 5. จัดกิจกรรม 6. ประเมินโครงการ 7. ดำเนินโครงการต่อเนื่อง (ทั้งกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการด้วย)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - บรรยากาศในงาน - สัมพันธภาพของครอบครัวแต่ละครอบครัวภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การสร้างความไว้วางใจผ่านสัมพันธภาพระหว่างกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต่อยอดในกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องในด้านสุขภาพของครอบครัวพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
ที่อยู่องค์กร :
75 ซ.15 ถ.เพชรเกษฒ ต.หาดใหญ่ สงขลา หาดใหญ่ 90110
โทรศัพท์ :
074272800 ต่อ 2000
e-mail :
bhhwelfare@bgh.co.th
website :
www.bangkokhospitalhatyai.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นรากร พานิชพันธุ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
bhhwelfare@bgh.co.th
line ID :
มือถือ :