ข้อมูลกิจกรรม

ลดต้นทุน แบ่งผลกำไรคืนพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ผลกำไรลดลง ต้องการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฝึกการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลกำไรให้องค์กรโดยที่พนักงานมีส่วนร่วมกับส่วนได้ส่วนเสียกับกำไรของบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคนในองค์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ฝ่ายผลิต: ตั้งเป้าการผลิต และมีการแจก เช่น เสร็จก่อนกลับบ้านก่อน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร เป็นต้น - ฝ่ายขาย: ลดค่าใช้จ่ายในการขาย - ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลัง: ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร - มีการตั้งเป้าค่าใช้จ่ายที่จะลด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ฝ่ายผลิต: productivity สินค้า 40 ชิ้น เช่น ครีมทาหน้า เดิม 40 ชิ้น/คน/ชั่วโมง ลดต้นทุน 70 ชิ้น/คน/ชั่วโมง - ฝ่ายบริหารและการขาย ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ผลลัพธ์ ปี 56 ลดได้ 2.5 ล้าน ปี 57 ลดได้ 1 ล้าน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานรู้สึกว่าเป็นเงินของตัวเอง “ทำมากได้มาก” - แบ่งให้ตามการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องทำให้ยั่งยืนในระยะยาว - ต้องมีระบบการคิดตัวเลขที่ชัดเจน การตั้งเป้าที่พนักงานยอมรับ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
73/13 ม.5 ซ.ร่มเกล้า ถ.ศาลายา-ไทยวาส ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
02-889-2022-3
e-mail :
tewtew.duangsiri@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางทิชา นิธิประภา
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการบริษัท
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
tewtew.duangsiri@gmail.com
line ID :
tew11tew
มือถือ :
098-832-8348