ข้อมูลกิจกรรม

โครงการเยี่ยมบ้านพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานทุกคนมีครอบครัว แต่ละครอบครัวก็มีการใช้ชีวิตที่หลากหลาย บางครอบครัวมีความสุข บางครอบครัวมีปัญหา ซึ่งความสุขและปัญหามีผลต่อการดำเนินชีวิตของพนักงาน ถ้าพนักงานมีความสุขก็จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวขององค์กร คนในครอบครัวของพนักงานก็เหมือนเป็นครอบครัวขององค์กรด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานให้สามารถไปด้วยกันได้ - เพื่อให้พนักงานรู้สึกมั่นคงในการใช้ชีวิตกับบริษัท เปรียบเสมือนคนในครอบครัว - เพื่อให้ครอบครัวของพนักงานรู้สึกมั่นใจ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจครอบครัวของพนักงานในองค์กร - เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะไปเยี่ยมบ้าน - กำหนดแผนการเยี่ยมบ้านของพนักงาน - กำหนดแผนงานการช่วยเหลือบ้านพนักงานที่มีปัญหา เช่น มีคนป่วย ผู้พิการ - ปฏิบัติงานตามแผนงาน พร้อมทั้งเก็บข้อมูล - ติดตามงานและประมวลผล - สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน - นำผลการสรุปมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวนครอบครัวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย - ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อความต้องการของแต่ละครอบครัว - คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของจำนวนครอบครัวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของโครงการ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2
ที่อยู่องค์กร :
- - - -
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
kiattikool.kho@cpmail.in.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปรนรร สายเนตร์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
poranun.s@cpf.co.th
line ID :
มือถือ :