ข้อมูลกิจกรรม

Happy Brain: BDMS Core Value

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

หลักสูตร BDMS Core Value เป็นหลักสูตรภาคบังคับ Mandatory Courseที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฎิบัติงานในหน้าที่ของตนได้ตามที่องค์กรกำหนด BDMS Core Value เป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมของพนักงานในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จและยกมาตรฐานการให้บริการทางสุขภาพสำหรับผู้มารับบริการ และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานด้านการบริการ และจรรยาบรรณที่พึงปฎิบัติต่อลูกค้า จึงได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคน และพนักงานใหม่ทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน BDMS Core Value ในการปฎิบัติงานได้อย่างชัดเจน 2. เพื่อให้เกิด Culture ของพนักงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดข้อร้องเรียนในการให้บริการ 4. เพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีความรัก ความผูกพัน และมีความสุขในการปฎิบัติงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักเข้างานใหม่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 วัน คือวันที่ 12 ตุลาคม 2559

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1.ดำเนินการเขียนโครงการ เพื่อขออนุมัติในการจัดฝึกอบรม 2.ประชาสัมพันธ์พนักงานที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้รับทราบ ผ่านทางอีเมล์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คโรงพยาบาล 3.จัดทำในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดแทรกเกมส์ และสันทนาการควบคู่กันไป มีกิจกรรมที่ทำควบคู่กับการเรียนรู้ มีการแข่งขันเพื่อประเมินความรู้ระหว่างอบรมเพื่อชิงรางวัล ทำให้หลักสูตรการอบรมมีความน่าสนใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.มีการทำแบบทดสอบ Pre test ก่อนอบรม และหลังอบรมเสร็จทำแบบทดสอบ Post test เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจใน BDMS Core Values อีกครั้ง 2.ในระหว่างการฝึกอบรม จะมีกิจกรรม เกมส์ให้พนักงานได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ BDMS Core Values 3.พนักงานมีพฤติกรรมในการให้บริการที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าผู้มารับบริการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

อบรมให้ความรู้ ควบคู่กับกิจกรรมที่สนุกสนาน มีความบันเทิง เพื่อดึงดูดความสนใจ จากพนักงาน และนำเสนอเนื้อหาความรู้ในรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับความชอบหรือความต้องการของพนักงานในองค์กร เพราะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่าย และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้รับความสนใจและความร่วมมือในการเข้าอบรมและเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานของตน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เน้นการให้พนักงานได้ปฎิบัติจริงให้มากขึ้น และมีการลงไปติดตาม ประเมินหน้างานของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาหรือหาหลักสูตรอบรมที่จะเพิ่มทักษะการทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
ที่อยู่องค์กร :
57 หมู่ 3 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84320
โทรศัพท์ :
077-429500
e-mail :
BSH-HR-Group@bsh.co.th
website :
www.samuihospital.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รังสินี สะอาดฤทธิ์, สุขใจ ศิริโสม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
bshhrd@bsh.co.th
line ID :
joykrk, jeab_sukjai
มือถือ :
080-4657003, 089-5898803