ข้อมูลกิจกรรม

ชีวิต ลิขิตเอง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา จึงต้องพัฒนาให้พนักงาน รักการเรียนรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีวิตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองด้านความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา การปฏิบัติธรรม การจัดเสวนา การชมนิทรรศการ การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในประเภทที่สนใจ ฯลฯ โดยวางแผนให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบในงานและตารางเวลาของตนเองได้อย่างอิสระ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานมีทัศนคติด้านบวก เป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ บนพื้นฐานความชอบ ความถนัด ความสนใจของตนเองอย่างอิสระ ส่งผลให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่สง่างาม สมบรูณ์อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจขององค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
36
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคนในบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
พนักงานได้รับงบประมาณ คนละ 10,000 บาท ต่อคน ต่อปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ผู้จัดการทั่วไป แจ้งให้ทราบตั้งแต่วันที่รับเข้าทำงาน - จัดทำตารางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอย่างเปิดเผยภายในบริษัท ให้บันทึกได้อย่างอิสระ - เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้อย่างเปิดเผย ผ่านเมล์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท - ชี้แจงความปรารถนา และผลการเข้าร่วมกิจกรรม ได้อย่างอิสระในการประชุมประจำสัปดาห์ของบริษัท - กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ( จ่ายก่อนเริ่มทำกิจกรรมและส่งรายงานผลทันที หรือหลังจบการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 1 สัปดาห์)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองด้วยตนเองอย่างยั่งยืน - พนักงานมีความสุขในการทำงาน การดำเนินชีวิต มีความเติบโตทางวิชาการ และจิตวิญญาณที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง - อัตราการลาป่วย ลากิจ ลาออก ลดลง - พนักงานมีทัศนคติ พฤติกรรม และทำงานมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความตั้งใจ ความจริงใจ และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองของพนักงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- เพิ่มเติมงบประมาณให้เป็น 30,000 บาท ต่อคน - ความยืดหยุ่นในการจัดตารางการทำงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลได้อย่างอิสระ ยุติธรรม และ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซี ทู ซัคเซส จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
36 ซ.สุขาภิบาล 5 ซ. 5 แยก 6 ถ.รามอินทรา 39 แขวงท่าแร้ง กรุงเทพฯ บางเขน 10220
โทรศัพท์ :
02-973-1023
e-mail :
ctosuccess@gmail.com
website :
www.iableacademy.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรวรรณ กล่ำสนอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการทั่วไป
แผนก :
บริหารจัดการ
ฝ่าย :
บริหารกิจการภายในองค์กร
e-mail :
mars6354@yahoomail.com
line ID :
uppermom
มือถือ :
0866266354