ข้อมูลกิจกรรม

ธนาคารขยะ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยภาวการณ์ทำงานที่เร่งรีบ ทำให้พนักงานเร่งแต่ทำงาน โดยไม่สนใจส่วนรวมและบุคคลรอบข้าง ทำให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดในการทำงาน โดยพนักงานลืมนึกถึงความสุขที่สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กรโดยทีไม่ต้องลงทุนอะไรมาก ดังนั้น จึงตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำความดีต่อเพื่อนร่วมงานและส่วนรวม โดยให้ทุกคนเก็บขยะที่เกิดจากของเสียในโรงงานมาไว้ที่ธนาคารขยะ เช่น ลัง ขวด กระป๋อง และอื่นๆ เพื่อนำไปขายและนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาของลูกพนักงานหรือนำไปช่วยเหลือสังคมในบริเวณโรงงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน . 2. เพื่อสร้างความมีนํ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคม . 3. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกันในองค์กร . 4. เพื่อสร้างให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะ . 5. นำเงินที่ได้จากการขายขยะมาเป็นทุนการศึกษาหรือนำไปช่วยเหลือสังคมในบริเวณโรงงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
140
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ขออนุญาตโครงการต่อผู้บริหาร 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานทราบ 3. ประกาศวัตถุประสงค์ให้ทราบทั่วกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีส่วนร่วมโครงการ 50% . 2. พนักงานมีนํ้าใจต่อกัน มีจิตอาสา . 3. พนักงานมีความสุขในการทำงานเพิ่ม ขึ้น 10%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม 2. การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน 3. ระบบการสื่อสารที่ดี 4. มีนโยบายและคณะทำงานทีชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายกิจกรรมในลักษณะนี้ให้มากขึ้น 2. ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง . 3. หากิจกรรมใหม่ๆ่ มาเพิ่มเติม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99 หมู่ 9 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ราชบุรี บ้านโป่ง ึ70110
โทรศัพท์ :
032-212957-60
e-mail :
factory@greenmate.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ศิริชล จันทร์จงปราณี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่
แผนก :
ทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ
ฝ่าย :
โรงงาน
e-mail :
line ID :
มือถือ :