ข้อมูลกิจกรรม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบกิจการ นับเป็นปัญหาสำคัญที่เหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพของพนักงาน รวมถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯโดยร่วมเป็นอย่างมาก โทษของยาเสพติดนั้น นอกจากจะมีผลต่อพนักงานที่ทำให้เกิดผลร้ายทางร่างกายและจิตใจโดยตรงแล้ว ยังมีผลต่อการทำงานอีกด้วย เนื่องจากทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง อีกทั้งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและผิดกฎหมาย รวมถึงเพื่อนร่วมงานตลอดจนครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังยังพลอยได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย จึงได้นำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาใช้ในสถานประกอบกิจการ มาดำเนินการ เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว และเป็นสถานประกอบกิจการที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่แพร่ขยายเข้ามายังบริษัทฯและเป็นสถานประกอบกิจการที่ปลอดยาเสพติด 2. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯและตัวพนักงานเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1227
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
20
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำนโยบายและสื่อสารนโยบายให้กับพนักงานรับทราบ 2. แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม 4. จัดทำแผนงานและงบประมาณการดำเนินกิจกรรม 5. ดำเนินการประชุมรายงานผล 6. จัดทำแผนการฝึกอบรมและฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 7. จัดทำป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย 8. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ประกวดร้องเพลง) 9. จัดทำบันทึก,เก็บข้อมูล,รายงานและสรุปผล 10. ตรวจประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และบริษัท ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรม และได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และจากจำนวนพนักงาน 1,227 คน พบผู้เสพ 9 คน ทั้งหมดส่งเข้ารับการบำบัด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 2. คณะทำงาน 3. งบประมาณ 4. ความร่วมมือของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 2. จัดแผนการตรวจหาสารเสพติด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
101/53 ม.20 ต.คลองหนึ่ง ปทุมธานี คลองหลวง 12120
โทรศัพท์ :
025291804-11
e-mail :
pongsak.s@th.fujikura.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พงษ์ศักดิ์ ศรีนิลแกม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แผนก :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
e-mail :
Pongsak.s@th.fujikura.com
line ID :
nil5002104
มือถือ :
081-9044573