ข้อมูลกิจกรรม

อบรมให้ความรู้พ่อแม่มือใหม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันมีคุณแม่มือใหม่จำนวน 12 คน ที่ทำงานอยู่ในส่วนการผลิต และมีอายุอยู่ในช่วง 22-28 ปี ซึ่งถือว่ายังมีความเป็นวัยรุ่น ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจกับคุณแม่มือใหม่ในการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด จะให้คุณแม่มือใหม่มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนลูกที่อยู่ในครรภ์ได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่ - หัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
12
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้อง Uno-lock เดิม (พื้นที่ในส่วนของผลิต 2)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจรายชื่อคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ในโรงงาน - จัดทำแผนการดำเนินการ และขออนุมัติจากผู้บริหาร - ประสานงานกับทางวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ - อบรมให้ความรู้ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ - นำข้อมูลข่าวสาร โปสเตอร์ เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ติดบอร์ดให้ความรู้ - จัดทำบอร์ด สำหรับครอบครัวมือใหม่ เพื่อให้เพื่อน ๆ เขียนคำอวยพร - ติดตามผลหลังคลอด - สรุปผล และประเมินโครงการ - มีกระเช้าของขวัญเยี่ยมพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ลูกที่คลอดออกมาสมบูรณ์ แข็งแรงดี โดยให้ถ่ายภาพคู่กับครอบครัวส่งมาให้บริษัท

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความร่วมมือจากพนักงานในการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
111/5 ม.2 ซ.13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ :
038-893-833-7 ต่อ 105
e-mail :
psoraya.mee@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สรญา พุทธขิน
ตำแหน่ง :
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
psoraya.mee@gmail.com
line ID :
-
มือถือ :
038-893-833-7 ต่อ 105