ข้อมูลกิจกรรม

รู้จัดการภาษีดีมีสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานในองค์กรจำนวนมากยังมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาษีและการลดหย่อนภาษีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้มีการลดหย่อนตามที่ควร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานในองค์กรจ่ายภาษีน้อยลง และมีความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ประจำปีดีขึ้น, มีความรู้ในการลดหย่อนภาษีในประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต และพนักงานในสำนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
30
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในที่ประชุมโรงอาหารในอาคารสำนักงาน และ ในอาคารปฏิบัติการควบคุมการผลิต
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

จัดงานวัน “รู้จัดการภาษีดีมีสุข” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมโรงอาหารในอาคารสำนักงาน โดยมีการเชิญวิทยากรจากแขนงต่าง ๆ มาให้ความรู้ดังนี้ : 1. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสรรพากรจังหวัด มาให้ความรู้ในด้านการชำระภาษีและให้ความรู้ในการใช้สิทธิ์เพื่อลดหย่อนภาษีในรายละเอียดต่าง ๆ 2. ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของ ธนาคารกสิกรไทย มาให้ความรู้ในการลงทุน LTF / RMF เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีและการออมลงทุนเพื่อผลตอบแทนในอนาคต 3. เจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันชีวิต มาแนะนำแผนประกันชีวิตที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน สำหรับพนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิตที่ทำงานเป็นกะ : สามารถมาเข้ารับฟังพร้อมกับพนักงานในสำนักงานได้ และในส่วนที่ไม่สามารถมาเข้ารับฟังได้นั้น ก็จะมีทีมงาน Happy Money ไปพูดคุยและให้ความรู้ในอาคารปฏิบัติการควบคุมการผลิต โดยการนำคลิปการบรรยายของวิทยากรในวันจัดงานมาเปิดให้แก่พนักงานได้ชม รวมทั้งตอบข้อซักถามให้แก่พนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการการเสียภาษีและการลดหย่อนภาษีได้ดีขึ้น โดยตัวชี้ความสำเร็จวัดได้จาก 1. พนักงานเสียภาษีเป็นจำนวนที่น้อยลงโดยเทียบจากปี พ.ศ. 2558 2. พนักงานมีการลงทุนใน กองทุน LTF / RMF มากขึ้น โดยวัดจากการยื่นลดหย่อนภาษีของพนักงาน 3. พนักงานมีการทำประกันชีวิตมากขึ้นโดยวัดจากการยื่นลดหย่อนภาษีของพนักงาน ในส่วนของประกันภัยและประกันสุขภาพของพนักงาน และพ่อแม่ ของพนักงาน 4. พนักงานมีการยื่นลดหย่อนภาษีจากการบริจาคทั้งการบริจาคทั่วไปและบริจาคเพื่อการศึกษามากขึ้น 5. พนักงานมีการยื่นลดหย่อนภาษีจากการเสียดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประกาศเชิญชวนและการแจ้งแก่พนักงานได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 2. ในวันจัดงานมีพนักงานเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก 3. การตอบรับและความเห็นของพนักงานจากการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ทางฝ่ายบุคคลควรมีการแจ้งข้อมูลของหลักเกณฑ์การเสียภาษี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
1 ไอ-3 บี ต.มาบตาพุด ระยอง เมือง 21150
โทรศัพท์ :
038699771
e-mail :
chirasakm@sprc.co.th
website :
www.sprc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สิทธิชัย โม้พวง
ตำแหน่ง :
Process and Utility Shift Supervisor
แผนก :
Operations
ฝ่าย :
Operations
e-mail :
Sittichaim@SPRC.CO.TH
line ID :
มือถือ :
081-8618643