ข้อมูลกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 ผู้รับบริการทั่วไปและบุคลากรของหน่วยงานที่รับการตรวจสุขภาพปี 2559

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโรคอ้วนเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพคนทั่วโลก ทิ้งให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 2 - 6 ของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ คนที่อ้วนลงพุงจะมีไขมันสะสมในช่องท้องปริมาณมาก ยิ่งรอบพุงมากเท่าไหร่ ไขมันยิ่งสะสมในช่องท้องมากเท่านั้น ไขมันที่สะสมนี้จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ มีผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี ทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดสูงและเกิดโรคเบาหวาน นำไปสู่โรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมา อาทิ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น จากผลการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของผู้รับบริการในปี 2556 และ 2557 ที่ผ่านมา พบว่าผู้รับบริการทั้งหญิงและชายมีแนวโน้มดัชนีมวลกายเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 56.7 เป็นร้อยละ 58.4 ซึ่งภาวะเสี่ยงนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพิ่มขึ้น กินผักผลไม้น้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มากเกินความจำเป็นของร่างกาย และขาดการออกกำลังกาย การใช้แรงกายที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการสะสมไขมัน ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะพุง และก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาในที่สุด การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นการสร้างความตระหนักต่อการดูแลและรับผิดชอบสุขภาพของตนเอง ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเจ็บป่วยช้าที่สุด ไม่ควรเจ็บป่วยก่อนวัยอันควร เห็นคุณค่าของตนเองในการที่จะดำรงภาวะสุขภาพที่ดี เป็นกำลังในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 ตลอดจนการให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นในการคัดกรองเบื้องต้น ค้นหาความเสี่ยงในโรคและจากการทำงานที่ป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ หากมีปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและภารกิจประจำวัน อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการให้ความรู้ที่นำไปปรับเปลี่ยน ค่านิยม พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มศักยภาพให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีภาวะสุขภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 ทราบสถานะสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เกิดความตระหนักและสามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและมีสถานะสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
320
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2548
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ขั้นเตรียมการ - ประชาสัมพันธ์งานบริการให้กับ บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 - การเตรียมทีมงานและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับให้บริการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. ขั้นดำเนินการ 2.1 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 - กลุ่มเสี่ยงจากลักษณะการทำงาน - สารตะกั่วในเลือด - เอมเฟตามีนในปัสสาวะ - ไวรัสตับอักเสบ เอ - ไวรัสตับอักเสบ บี - Stool culture - จ้างเหมาตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น - ตรวจสมรรถภาพปอด 2.2 แจ้งผลการตรวจและบริการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่มารับบริการ โดยแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป็นโรค 2.3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมขององค์กร เพื่อแจ้งผลและทำรายงานผลการตรวจสุขภาพให้กับหน่วยงาน 2.4 มอบรางวัลให้กับบุคลากรต้นแบบที่มีสุขภาพดี และบุคลากรที่สามารถลดน้ำหนักได้มากเกินกว่า 5 กก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
บุคลากรที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 52.94 บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานสามารถลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 62.5 บุคลากรที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 66.07 บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสามารถลดความเสี่ยงได้ ร้อยละ 24.0

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสนับสนุนของผู้บริหารในการประกวดและชื่นชมบุคลากรที่สุขภาพดี หรือลดน้ำหนักได้ดี - บรรยากาศการชื่นชม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการปรับกิจกรรมการแจ้งผลการตรวจและบริการให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องให้มีความน่าสนใจ ตื่นเต้น แปลกใหม่ และมีการวัดผลก่อนและหลังทำกิจกรรมดังกล่าวที่เหมาะสม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ที่อยู่องค์กร :
51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน เชียงใหม่ เมือง 50100
โทรศัพท์ :
053-272256
e-mail :
้hpc1@anamai.mail
website :
www.hpc1.go.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กัลยา อุรัจนานนท์, นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/นายแพทย์ปฏิบัติการ
แผนก :
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
ฝ่าย :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
e-mail :
kalayaaurajananon@gmail.com/iampokpak@gmail.com
line ID :
มือถือ :
0875228640