ข้อมูลกิจกรรม

ตลาดนัดสิ้นเดือน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อสร้างรายได้ให้กับพนักงาน รวมถึงทำให้พนักงานทุกๆ แผนกได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดในด้านธุรกิจส่วนตัว ที่สามารถนำมาเป็นรายได้ให้ครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานมีวิธีคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทุกๆเรื่อง รวมถึงการสร้างผลผลิตให้บริษัทมีผลกำไรมาขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สโมสรของบริษัท (โรงอาหาร)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง - เปิดโอกาสให้พนักงานทุกตำแหน่งเข้าร่วมกิจกรรม - บริการอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับพนักงานให้สมบูรณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- วัดได้จากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการเปิดร้านกับบริษัท - วัดได้จากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการอุดหนุนการซื้อสินค้ากบเพื่อนร่วมงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- บริษัทให้การสนับสนุนด้านเวลาในการทำกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
62, 62/1 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ :
032-447-681-8
e-mail :
yo-shirio@hotmail.com
website :
www.thailuxe.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนิภาพร เล็กแข็ง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
yo-shirio@hotmail.com
line ID :
yoshirio3
มือถือ :
092-823-5189