ข้อมูลกิจกรรม

พิชิตเขารัง กีฬาสี 3 in 1

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กลุ่มโรงพยาบาล Southern Group 6 ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตประกอบไปด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก จึงได้จัดกีฬา BDMS Phuket games ภายใน ประจำปี 2559

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้บรรยากาศการทำงานภายในองค์กรดีขึ้น เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างแพทย์และพนักงาน outsource ในกลุ่มโรงพยาบาล Southern Group 6 โดยในภูเก็ตมีโรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลกรุงเทพ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน รพ.BPK, PIH, บริษัท outsource
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
4
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
เขารัง TX Park
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

แบ่งสีออกเป็น 4 สี โดยแต่ละสีจะมีประธาน พ่อสี แม่สี ป้าสี พี่สี กีฬาที่จัดขึ้นจะเน้นสนุกสนาน โดยแต่ละโรงพยาบาลจะมีการแบ่งสีแต่ละแผนกตามความเหมาะสม มีการรวมตัวกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้แต่ละคนเข้ากลุ่มสีตามของตัวเอง หลังจากนั้นจะเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้นโดยใช้เวลา 30 นาที โดยแต่ละคนจะมีการติดสติ๊กเกอร์คนละ 1 ดวงจากจุดเริ่มต้นถึงเส้นชัย เมื่อเดินไปถึงครึ่งทางจะได้รับสติ๊กเกอร์อีก 1 ดวง เมื่อถึงเส้นชัยจะทำการชั่งน้ำหนักเพื่อเก็บสถิติ สีใดที่มีจำนวนคนและน้ำหนักเยอะสุดก็จะเป็นผู้ชนะไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงาน แพทย์ คณะผู้บริหารได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนอย่างชัดเจน เกิดความรักความสามัคคี การให้อภัยกันในหมู่คณะ พนักที่ไม่รู้จักกันก็มีโอกาสในการทำความรู้จักกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างองค์กรหรือนอกองค์กรเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของคนในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลสิริโรจน์
ที่อยู่องค์กร :
44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
076-249400
e-mail :
suphaporn9568@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สุภาภรณ์ แย้มชุมพร
ตำแหน่ง :
พนักงาน
แผนก :
ลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่าย :
e-mail :
Suphaporn9568@gmail.com
line ID :
มือถือ :
08-1719-9568