ข้อมูลกิจกรรม

ทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. เพื่อลดรายจ่ายของพนักงานทั้งของพนักงานและครอบครัว 2. เพื่อเพิ่มรายได้ในกับพนักงาน 3. เพื่อให้พนักงานสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 4. ลดการเป็นหนี้ของพนักงาน (ส่งเสริม)

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานที่เป็นหนี้หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- หาหลักการและเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดโครงการขึ้น - เน้นให้ผู้มีหนี้สินเข้ารวมโครงการ - ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการหรือครอบครัวของพนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ - จัดอบรมทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ฝักข้าว โดยเชิญวิทยากรจากชุมชนมาให้ความรู้ - พนักงานและครอบครัวของพนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ที่บ้านหรือจากการเหลือใช้ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ โดยทางบริษัทจัดหาตลาดมาให้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานมีความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน - สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในครัวเรือน - พนักงานสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้ในครัวเรือนไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ - พนักงานสามารถลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จัดตั้งกลุ่มขึ้นเป็นชมรม - ตั้งศูนย์การทำผลิตภัณฑ์ - หาแหล่งตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ตลาดนัดโรงงาน ในโรงงาน หรือสำนักงานใหญ่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
109 ม.10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ :
089-379-5049
e-mail :
niramonc@mitrphol.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนิรมล สุจริยานุรักษ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
niramonc@mitrphol.com
line ID :
มือถือ :
089-379-5049