ข้อมูลกิจกรรม

OJT (Oishi Daily)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันพบว่าพนักงานมีทักษะความชำนาญงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวัน Subcontract SW มีอัตราการลาออกอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุการลาออกจากการได้งานใหม่ ไม่มีความก้าวหน้า ไม่มีแรงจูงใจในงานที่ทำ จึงทำให้มีผลกระทบต่อยอดการผลิตในแต่ละวันไม่ได้ตามเป้าหมาย การผลิตชิ้นงานช้า ชิ้นงานไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ เพราะเป็นพนักงานใหม่ ไม่มีทักษะความชำนาญเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น จึงได้จัดทำโครงการพนักงานโออิชิรายวัน สำหรับพนักงานที่สอบผ่านเป็นพนักงานประจำ Oishi ให้พนักงานได้มีขวัญกำลังใจ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานได้มีความก้าวหน้า เติบโตในสายงานที่ทำ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตในงานให้มากขึ้น 3. เพื่อลดอัตราการลาออกของกลุ่มพนักงานที่มีทักษะความชำนาญอยู่ในระดับดี 4. เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน Subcontract ทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานบ้านบึง)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ขั้นเตรียมการ - ขออนุมัตินโยบายการจ้าง และโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานประจำ ประเภทรายวัน - ขออนุมัติดำเนินการใช้โครงการสร้างค่าตอบแทนพนักงานประจำ ประเภทรายวัน ขั้นการดำเนินโครงการ - ประชุมชี้แจงโครงการ OJT (Oishi Daily) ร่วมกับต้นสังกัด - กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติระดับพนักงานประจำ Oishi - จัดทำข้อสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ - กำหนดคณะกรรมการกลางในการทดสอบ ชี้แจงหลักเกณฑ์และกำหนดวันเวลาในการทดสอบ ขั้นตรวจสอบและประเมินผล - การทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ - สรุปผลการทดสอบพนักงานประจำ Oishi - ประเมินผลโครงการโออิชิ รายวัน - จัดทำ Memo ขออนุมัติปรับพนักงานเป็นพนักงานโออิชิ รายวัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีกลุ่มพนักงานที่มีทักษะความชำนาญที่สอบผ่านปรับเป็นพนักงานประจำโออิชิ 50 คน 2. ประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. ลดอัตราการลาออกของพนักงานและแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ปรับเงื่อนไขคุณสมบัติในการพิจารณาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น การปรับเงื่อนไขอายุงาน 1 ปี เป็น 6 เดือน เพื่อรองรับการอัตราการลาออกที่สูงขึ้น 2. ส่งเสริมการทำกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานที่ได้รับการปรับเป็น Oishi รายวัน ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์บอกปากต่อปาก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. รณรงค์ส่งเสริมให้ต่อยอดโครงการจากพนักงานรายวันประจำ เป็นพนักงานรายเดือน โดยกำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานบ้านบึง)
ที่อยู่องค์กร :
283/2 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ :
tayachanok.s@oishigr
e-mail :
08-9939-2622
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธญชนก แสนสินชัย
ตำแหน่ง :
Asst. HR&ADM Mgr.
แผนก :
HR&ADM
ฝ่าย :
HR&ADM
e-mail :
tayachanok.s@oishigroup.com
line ID :
มือถือ :
089-9392622