ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสาพนักงาน เพื่อการพัฒนาชุมชน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยมีนโยบายและเจตนารมย์ที่แน่วแน่ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืน โดยทีมกิจกรรมนันทนาการจึงริเริ่มทำโครงการอาสาพัฒนาชุมชนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นครราชสีมา โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ (ห้องวอลดอร์ฟ) ให้กับนักเรียนพิเศษ กลุ่มด้อยสมรรถภาพทางการได้ยิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยการศึกษาเรียนรู้ จากห้องวอลดอร์ฟ 2. เพื่อให้เด็กพิเศษกลุ่มด้อยสมรรถภาพการได้ยิน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ และร่วมมีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
เด็กพิเศษกลุ่มด้อยสมรรถภาพทางการได้ยิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นครราชสีมา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ 2. วางแผนการดำเนินงาน จัดการเงินทุน จัดหาทรัพยากร 3. ลงพื้นที่ปรับปรุงห้อง (ทำห้องวอลดอร์ฟ) 4. ปิดโครงการส่งมอบห้องให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 5. ติดตามผลเป็นระยะ ๆ (ใช้เวลา 1 ปี)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เด็ก ๆ ทุกคนมีห้องแห่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 2. เด็กมีพัฒนาการหรือมีทักษะในการใช้ชีวิตหรือช่วยเหลือตนเองได้ 3. สร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างนักจิตอาสาแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

เด็กพิเศษกลุ่มด้อยสมรรถภาพการได้ยิน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกราด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
supaluck.k@pcsprecisionworks.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปราณี นามมะเริง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
แผนกทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
089-8461305