ข้อมูลกิจกรรม

โครงการฝากเงินออมทรัพย์ (ออมเงิน ออมทรัพย์)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางแผนกทรัพยากรบุคคลได้สำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาวะทางการเงินของพนักงาน และพบว่าพนักงานภายในบริษัทได้ขาดการออมเงิน ขาดความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานรักการออม และมองเห็นความสำคัญของการออมเงิน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงินสม่ำเสมอ 2. เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บสำรองไว้ใช้ยามเกษียณ 3. เพื่อให้พนักงานมีเงินสำรองไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในเครือบริษัท PCS
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงอาหารชั้น 1 พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานบัญชี ร่วมกันประชาสัมพันธ์ วันที่ 5-20 ก.ย. 2559 โครงการลงพื้นที่หน้างานอาคารผลิตในช่วงเริ่มงานตอนเช้า 2. เปิดรับเอกสารในการเปิดบัญชีจากพนักงาน วันที่ 21-26 ก.ย.2559 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท 3. ฝากครั้งต่อไปธนาคารออมสินมาให้บริการรับฝากเงินที่ปริษัท วันที่ 16 ของทุกเดือน ฝากขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป เน้นฝากสม่ำเสมอ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีพนักงานเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 % ของพนักงานทั้งหมด 2. ร้อยละ 50 ของพนักงานมีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 3. ร้อยละ 50 ของพนักงานมีเงินออมไว้เป็นต้นทุนและเก็บไว้ใช้เมื่อยามเกษียณ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ในเรื่องของการออมเงิน เจ้าหน้าที่ HR ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการออมเงิน ทุกเช้าวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ โดยกระจายเจ้าหน้าที่ HR ลงแต่ละจุด 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความต้องการมีเงินออม 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารออมสิน ให้มาบริการรับฝากเงินที่บริษัท อำนวยความสะดวกในการฝากเงินให้กับพนักงาน 4. มีการแจกรางวัลให้สำหรับพนักงานที่ฝากเงินต่อเนื่อง 6 เดือน แบบต่อเนื่อง (6 เดือน แจกครั้ง)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของโครงการ จะพิจารณาในเรื่องของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายหรือทะลุเป้า จะทำการขยายระยะเวลาของโครงการออกไปอีก 1 ปี

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกราด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ :
092-260-3881
e-mail :
supaluck.k@pcsprecisionworks.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พนิดา กาพล
ตำแหน่ง :
พนักงาน
แผนก :
แผนกทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
e-mail :
Panida.k@pcsprecisionworks.com
line ID :
Panida0412
มือถือ :
092-2603881