ข้อมูลกิจกรรม

Happy Relax

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

องค์กรสุขภาวะ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การเสริมสร้างความสุข อย่างมีเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างแนวทางการสร้างสุขในที่ทำงานขึ้น เป็นความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ในด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body), การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Happy Heart), การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำใจ, (Happy Soul), มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money), การพัฒนาความรู้ (Happy Brain), การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หลายมิติ (ลลิดา มาไพศาลทรัพย์, 2557 : 1) จากความสำคัญขององค์กรสุขภาวะ เพื่อเป็นพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน ทางคณะครุศาสตร์จึงเห็นความสำคัญของการสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและผ่อนคลาย จึงได้จัดทำโครงการ “Evening Relax” เพื่อเสริมสร้างความสุขด้านการผ่อนคลายดีให้แก่บุคคลากร (Happy Relax) อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเสริมสร้างความสุขด้านการผ่อนคลายดีให้แก่บุคคลากร (Happy Relax) 2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
71
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
4
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ต้นน้ำ 1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะในองค์กรให้ผู้บริหาร 2. เขียนโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ กลางน้ำ 3. ประชุมผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 4. ติดต่อประสานงานวิทยากร 5. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 6. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมิน Happinometer (pre-test) 5. จัดกิจกรรม Evening Relax ตามแผนงานที่กำหนด 5.1 จัดกิจกรรม Happy Relax ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน โดยเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ความเครียดจาการทำงาน โดยในแต่ละวันการออกกำลังกายจะสลับกันไปโดยมี 4 กิจกรรมได้แก่ โยคะ แอโรบิค การชกมวย และเต้นซุมบ้า ปลายน้ำ 6. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมิน Happinometer (post-test) 7. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 8. รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 9. สรุปผลและรายงานผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากรคณะครุศาสตร์มีผลการประเมิน Happinometer ด้าน Happy Relax เพิ่มขึ้น 2. บุคลากรคณะครุศาสตร์มีสัมพันธภาพที่ดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญขององค์กรสุขภาวะ 2. บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ 4. เวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่อยู่องค์กร :
119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู ลำปาง เมือง 52100
โทรศัพท์ :
08-5095-9118
e-mail :
pitcha11@yahoo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พิชชา ถนอมเสียง และวิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ตำแหน่ง :
อาจารย์
แผนก :
สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ฝ่าย :
คณะครุศาสตร์
e-mail :
pitcha11@yahoo.com, wimma74@hotmail.com
line ID :
nongpitcha, wimma2525
มือถือ :
085-0959118 (พิชชา), 086-9165494 (วิมพ์วิภา)