ข้อมูลกิจกรรม

สร้างบ้านผู้ป่วยติดเตียง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บมจ.เอเชียน มารีนฯ ได้ร่วมกับเทศบาล ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สำรวจพื้นที่ซึ่งมีโครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขตชุมชน และได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และสภาพบ้านพักอาศัยเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกันคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการขึ้น เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว และเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ผู้ป่วยติดเตียง, พนักงานบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ชุมชนบ้านเกาะงอก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจผู้ป่วยติดเตียง เพื่อคัดเลือก 2. ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับคัดเลือก 3. สำรวจพื้นที่บ้านที่มีความเสียหายที่ต้องทำการปรับปรุง 4. ลงมือซ่อมบ้าน 5. ส่งมอบบ้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้ป่วยติดเตียงมีบ้านใหม่ สะดวกขึ้น มีสุขลักษณะที่ดี 2. ผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้น 3. คนในชุมชนให้การยอมรับและเห็นว่าบริษัทอยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนในชุมชน 4. บริษัทฯ กับชุมชนใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การร่วมมือกันระหว่างบริษัท หน่วยงานราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีงบประมาณที่มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงรายอื่น ๆ หรือคนในชุมชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
128 ม.3 ต.แหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ 10290
โทรศัพท์ :
02-815-2060
e-mail :
bongkot_ai@asimar.com
website :
www.asimar.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กิจจา ปานเนตร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
แผนก :
HAD
ฝ่าย :
HAD
e-mail :
kitjar_pa@asianmar.com
line ID :
มือถือ :
099-2872638