ข้อมูลกิจกรรม

ทำด้วยใจ ให้อย่างมีความสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในเมืองไทย จะมีปัญหาเรื่องภาษาการสื่อสารและความเข้าใจในวัฒนธรรม ทำให้การบริการอาจไม่ตรงตามความต้องการ และอาจทำงานที่เกิดจากความเข้าใจทึ่คลาดเคลื่อน อาจมีปัญหากระทบต่อองค์กร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการให้บริการ 2. เพื่อให้คนต่างชาติรู้สึกประทับใจและได้รับบริการที่ตรงต่อความต้องการ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สร้างทัศนคติเกี่ยวกับการให้บริการ 2. สร้างทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจในตัวบุคคลและคนในองค์กร 3. เสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ลููกค้าเขียน Guest Suggestion ประสานให้กับทางโรงแรมในด้านบริการที่ดีขึ้น 2. ทัศนคติของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมมากขึ้น 3. Comment จาก Social Network

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. สร้างความเข้าใจและเปิดใจรับฟังกัน 2. ยอมรับและปรับปรุงในข้อผิดพลาด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. พัฒนาภาษาที่สามเพิ่มเติม จีน ญี่ปุ่น 2. พัฒนาโครงการให้เกิดความเข้าใจกับแผนกอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เช่น Office

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงแรมเชดอน สาทร
ที่อยู่องค์กร :
31 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
nrm@chaydonsathorn.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อดิศร
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
adamputensen@gmail.com
line ID :
มือถือ :