ข้อมูลกิจกรรม

ขาเทียมพระราชทาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทสร้างมลภาวะให้กับสังคม จึงเกิดความคิดที่จะสร้างประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด รับผิดชอบต่อสิ่งที่ธุรกิจของบริษัทที่สร้างขยะ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. รณรงค์ให้พนักงานนำขยะมาสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด 2. ช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือ 3. สร้างความเป็นผู้ให้ ให้กับพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์โครงการในองค์กร เพื่อนำขยะอลูมิเนียมมาจัดทำขาเทียม และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ 1. จัดตัวแทนพนักงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน ออกหน่วยพระราชทานเคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง หมุนเวียนกัน 2. สร้าง + จัดทำกิจกรรมภายในองค์กรในการรณรงค์ขยะ และการจัดทำขาเทียม + อุปกรณ์ อยู่เป็นประจำทุกช่วงเวลาที่สำคัญของสถาบัน 3. มีองค์กรภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม โดยผู้บรรยายกิจกรรมพนักงานแต่ละฝ่าย ส่งตัวแทนมาเป็นตัวแทนบริษัทบรรยาย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้รับขยะอลูมิเนียมเดือนละ 1,000 กิโลกรัม จัดทำขาเทียม + อุปกรณ์ผู้พิการได้ จำนวน 10 ชิ้น 2. ช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนใกล้เคียง และผู้พิการที่เข้ารับการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิขาเทียม 3. พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยการเข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการทำกิจกรรม 2. พนักงานร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 3. การยอมรับจากบุคคลภายนอก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การปรับทัศนคติของคนที่ให้และรับ ในการจัดกิจกรรมต้องทำให้ผู้ให้รับผู้รับเปิดใจในการทำกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ที่อยู่องค์กร :
ชั้น 5 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
porntip@isit.or.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรทิพย์ จิตรภักดี
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
porntip@isit.or.th
line ID :
มือถือ :