ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

-

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

-

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
654
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
-
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และขยายผลไปยังคณะ / หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันของกอง / หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีม.อ. - สื่อสารองค์กรเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน - ผลักดันเป็นนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานที่ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย - สร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกันของนักสร้างสุของค์กร ม.อ. ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเรียนรู้ของม.อ. http://share.psu.ac.th ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์การทำงานจริง - สร้างเครือข่ายการทำงานข้ามหน่วยงานภายในและภายนอก - จัดระบบแรงจูงใจ ยกย่องให้รางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี มีกิจกรรมที่สร้างสุขให้คนในที่ทำงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อยู่องค์กร :
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ :
074-282-056, 084-215-1040
e-mail :
miracle.kom@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายคงพล มนวรินทรกุล
ตำแหน่ง :
บุคลากร
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
miracle.kom@gmail.com
line ID :
kommiracle
มือถือ :
074-282-056, 084-215-1040