ข้อมูลกิจกรรม

ปันน้ำใจให้น้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ทุกวันนี้ในสังคมเรามีเด็กที่ด้อยโอกาสมากมาย ซึ่งการที่ประเทศชาติจะก้าวหน้าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจากครอบครัวก็ดั จากสถานที่ทำงานก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดหากเราต้องการให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าการให้ความเอาใจใส่ในเด็กตั้งแต่ยังเล็กก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีความมั่นใจมากขึ้นในสังคม / สามารถยืนในสังคมได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ 2. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียน มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านการเรียน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- มีการจัดประชุมสมาชิกภายในองค์กร เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ - มีการติดบอร์ดประกาศเพื่อให้พนักงานในองค์กรทราบในโครงการ 1. มีการช่วยกันจัดหาเงินสนับสนุนจากนอกองค์กร 2. หลังจากช่วยกันจัดหาเงินสนับสนุนแล้ว ต้องมีการติดตามผลโดยอาจจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้น 3. จัดบริเวณวางสิ่งของต่างๆ ที่รับบริจาคมา เพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีพนักงานทั้งภายในและภายนอกเข้ามาสอบถามมากขึ้น 2. มีการเสนอแนะในวิธีการต่างๆ จากที่เราเคยวางแผนไว้ 3. พนักงานให้ความสนใจพร้อมทั้งบริจาคในส่วนของสิ่งของหรือเงินสนับสนุน 4. นายจ้างมองเห็นความสำคัญของโครงการมากขึ้น ว่าทำแล้วจะได้อะไรบ้าง 5. โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมีผลตอบรับที่ดี (คำชม, คำเชญร่วมกิจกรรมอื่นๆ) จากนักเรียนหรือครู หรือในชุมชน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ปัจจัยความสำเร็จ - การร่วมมือกันภายในและภายนอกองค์กร - ทุกคนมองเห็นปัญหาที่เกิดหากเรายังไม่ช่วยกันดำเนินโครงการ ปัจจัยความไม่สำเร็จ - การที่จะชักจูงคนที่มีทัศนคติที่แตกต่างเพื่อให้เข้าร่วมโครงการกับเรา - ผลงานที่ล้มเหลวหรืออาจมีข้อผิดพลาดมากเกินไป - การเพิ่มจำนวนเงินหรือสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในโครงการแต่ละปีอาจไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีกิจกรรมต่อเนื่องอาจจะทุกเดือนหรือทุกปี 2. เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 3. ขยายกลุ่มผู้สนใจในโครงการให้หลากหลายและมากกว่าเดิม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงแรมพาร์คพลาซ่า แบงคอก
ที่อยู่องค์กร :
ซ.สุขุมวิท 18 คลองเตย สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท 10110
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
hr.bangkoksoi18@parkplaza.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พจนีย์ นุ่มทนงค์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
hr.bangkoksoi18@parkplaza.com
line ID :
มือถือ :