ข้อมูลกิจกรรม

โรงเรียนของหนู (บ้านป่าทมา)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะตอบแทนสังคม จึงจัดตั้งโครงการโรงเรียนของหนูขึ้นมา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารมีความรู้ และสามารถทำการพัฒนาชุมชนของตนเอง 2. เพื่อให้เด็กๆ ห่างไกลจากยาเสพติด 3. เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนในการเผยแพร่ความรู้

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโครงการ โดยเข้าร่วมกับโรงเรียนของหนู เพื่อสำรวจพื้นที่ ชุมชนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และสรุปเลือกบ้านป่าทมา เนื่องจากชุมชนดังกล่าวไม่มีโรงเรียน หลังจากนั้นบริษัทได้ไปจัดตั้งและสร้างโรงเรียนโดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกับชาวบ้านที่สร้างโรงเรียนด้วยตนเอง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงบุคลากร (ครู) ให้กับโรงเรียน นอกจากนั้นเราได้จัดหาครูผู้ช่วย เพื่อสอนให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนนักเรียนมีประมาณ 130 คน ซึ่งมีนักเรียนจากต่างหมู่บ้านเข้ามาเรียนด้วย ในแต่ละเดือนคุณครูจะมีรายงานการเรียนการสอนของนักเรียน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณครูจัดทำ ส่งให้ทางบริษัทเพื่อประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านป่าทมามีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2. มีนักเรียนจากหมู่บ้านข้างเคียงมาเรียนเพิ่มขึ้น 3. ปัจจุบันกำลังดำเนินส่งมอบให้กับ สพฐ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติ 2. ความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงาน ในการระดมทุน ร่วมแรง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 3. มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
87/2 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน 10330
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
wsaengph@capital.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วรรณวิไล
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
wsaengph@capital.co.th
line ID :
มือถือ :