ข้อมูลกิจกรรม

โครงการปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานองค์กรมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรของชาติให้มีอยู่อย่างยั่งยืนถึงลูกหลาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ 3. เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนในพื้นที่

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. พิจารณากลยุทธ์ขององค์กร 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.1 ภาครัฐ - กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง : เจ้าของพื้นที่ + ความรู้ - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : ประเมินด้าน Bio - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก : ความรู้ + รับรองด้าน eo2 2.2 ชุมชนในพื้นที่ – ติดตามผล ดูแล อย่างต่อเนื่อง 2.3 CPF – สนับสนุนงบประมาณ 3. จัดทำเป็นยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง 5 ปี ในลักษณะ P D C A ให้ยั่งยืนจริงถึงแม้ไม่มี CPF Plan – วางนโยบายตามกลยุทธ์องค์กร + ยุทธศาสตร์ด้านป่าชายเลนของประเทศมาพิจารณา - จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนทั้งภายใน CPF + เครือข่าย - จัดทำแผนงานประจำปีร่วมกัน Do – ลงมือปฏิบัติทำตามแผนงาน Check – มีการติดตามผลตามแผนงานเป็นระยะ (สำคัญมาก) Action – ประเมินผลโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อหาแนวทางแก้ไข + สั่งการในปีต่อไป พร้อมของบประมาณ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 2557-2558 คือ 250 ไร่ โดยปี 2557 มีอยู่ 52 ไร่ มีอัตรารอดตายสูง เดิม 0% ปี 2557 = 61.8% - มีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ทำให้มีพลังสามารถต่อรองของบประมาณมาพัฒนาในพื้นที่ได้ เช่น ได้งบสร้างแนวกันคลื่น การเก็บขยะ สร้างถนน ทำให้อัตราของต้นไม้สูงขึ้น - มีศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม ตัวชี้วัด - จำนวนพื้นที่ปลูกใหม่ (250 ไร่) / อนุรักษ์ (2,000 ไร่) - มีความหลากหลายทางชีวภาพ - มีศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน - มีคณะ/คนเข้าดูงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น - มีเครือข่าย/คณะทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญเกี่ยวกับอนุรักษ์ + ฟื้นฟู เรื่องงบประมาณ 2. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรม กระทรวง ประเทศ 3. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ พร้อมร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ข้อควรระวัง - ต้องมีหน่วยงาน / คน ดูแลในพื้นที่ ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอขั้นต่ำคือ กิจกรรมตามแผนงานมีการดำเนินการ ความผิดพลาดที่ผ่านมา – ปลูกแล้วเสียหายหมด เพราะไม่มีคนดูแล

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
nathamon.kal@cpf.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณฐมน กะลำพะยุตร
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nathamon.kal@cpf.co.th
line ID :
มือถือ :