ข้อมูลกิจกรรม

แต้มสี เติมฝัน ปันน้ำใจให้น้อง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์หลายหน่วยงาน ทางบริษัทได้เล็งเห็นการสร้างให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แบ่งปันให้กับสังคม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดแคลน เช่น เด็กกำพร้า คนพิการ คนตาบอด หรือบริจาคสิ่งของทางด้านการศึกษาให้เด็กที่ขาดแคลน เช่น คอมพิวเตอร์ 2. ให้พนักงานรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม 3. เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกัน และสร้างการทำงานเป็นทีม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แบ่งกลุ่มให้พนักงานได้รับผิดชอบ และสรรหากิจกรรมในแต่ละกลุ่มของตนเอง เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม 2. แบ่งปฏิทินรับผิดชอบในแต่ละเดือน 3. มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อระดมทุนทรัพย์ เช่น ร้องเพลงการกุศล ขายของ 4. เปิดรับบริจาคให้พนักงานรู้จักการให้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 2. พนักงานมีจิตอาสา ทำกิจกรรมในวันหยุด และสร้างการทำงานเป็นทีม คิดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้าร่วม 3. ได้เงินบริจาคมากกว่า 30,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในแต่ละมูลนิธิ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความสามัคคีในทีม 2. เวลาและภาระงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การดำเนินโครงการต้องให้พนักงานมีส่วนร่วม และดำเนินวางแผนการจัดร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเต็มใจในการทำงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกราด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
-
e-mail :
supaluck.k@pcsprecisionworks.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วันเพ็ญ ไม้สนธิ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Wanpen.m@pcsholding.com
line ID :
มือถือ :
09-0893-7116