ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาชุมชน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้ชุมชนที่อยู่รอบ ๆ บริษัท มีความผูกพัน และรักในองค์กรและบริษัท

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความสะอาด ความเรียบร้อย ความสะดวกสบายให้กับชุมชนใกล้เคียง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ตัดถังพลาสติกที่ไม่ได้ใช้งานเป็นถังขยะ วางตามจุดในชุมชน การเก็บก็ให้เทศบาลมาเก็บไปกำจัด 2. ถางต้นไม้หญ้าที่รกตามชุมชน 3. เขียนป้ายชื่อเข้าออก ซอกซอยต่าง ๆ ในชุมชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ชุมชนสะอาด 2.มีที่ทิ้งขยะของชาวบ้านมากขึ้น ตามจุดต่าง ๆ 3.ชุมชนไม่ดูรก เลอะเทอะ 4.เข้าออกซอยง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1.ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือ 2.พนักงานในองค์กรพร้อมใจช่วยกันทำ 3.ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องมีการติดตามกิจกรรมไปเรื่อย ๆ สำรวจความพึงพอใจของชุมชนบ่อย ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ราชาชูรส จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
15 ม.17 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ :
08-1928-7426
e-mail :
chantana@kslgroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายพิเชษฐ์ รุ่งเช้า
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
joeyglod@hotmail.com
line ID :
joeygold
มือถือ :
08-6607-4045