ข้อมูลกิจกรรม

SSSC Safety To School

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สืบเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักนักศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นเหตุให้นักเรียนเสียชีวิต 17 ราย และมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับนักเรียนอีกหลายครั้ง ทำให้ภาครัฐและสังคมให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนมากขึ้น ดังนั้น บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(หมาชน) หรือ Siam Service Center Plc (SSSC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบสถานประกอบการด้านความปลอดภัยดีเด่นต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี บริษัทและพนักงานมีความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับสังคมรอบข้างได้ จึงดำเนินโครงการ SSSC Safety To School

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อนำความรู้ด้านความปลอดภัยที่องค์กรมี เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ - เพื่อสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา - เพื่อให้พนักงานและชุมชนได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน - เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยที่ดีให้กับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่อาศัยอยู่รอบโรงเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รอบโรงเรียน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ปรับปรุงพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จุดเสี่ยง - ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนอันตราย - ปรับปรุงเส้นทางอพยพเมื่อเกิดเหตุ - ติดตั้งถังดับเพลิง - ฝึกอบรมและซ้อมอพยพ กลยุทธ์ที่ใช้ คือ รับอาสาสมัครที่มีที่พักใกล้กับโรงเรียน ผู้ที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือศิษย์เก่าของโรงเรียนที่เข้าไปทำกิจกรรมเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานได้นำความรู้ด้านความปลอดภัยที่องค์กรมี นำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ - ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยในเชิงปริมาณ: อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม อบรม เรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของโรงเรียน - การวางแผนงานและประเมินปัญหาล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
51/3 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-385-9258 ต่อ 66
e-mail :
pramuan@ssscth.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายประมวล ขำสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ และความปลอดภัย
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
pramuan@ssscth.com
line ID :
0819240417
มือถือ :
081-924-0217