ข้อมูลกิจกรรม

5 ส วัดสร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

5 ส วัดสร้างสุข เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนา เข้าถึงการมีส่วนร่วมในการสะสาง สะดวก สะอาด ให้วัดสะอาดมีระเบียบ ให้ความรู้ต่อพระในการทำ 5 ส

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรม 2. เพื่อเกิดความเลื่อมใสต่อศาสนา 3. เพื่อให้บริษัทและพนักงานรู้จักการให้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เสนอโครงการ สร้างแรงบันดาลใจ 2. อนุมัติโครงการ 3. จัดงบประมาณ 4. แบ่งทีมงานในการทำงาน 5. สมัครอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 6. จัดเตรียมอุปกรณ์ 7. ดำเนินการ สถานที่วัดที่สรรหาไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม จำนวนที่เข้าร่วม 2. พนักงานสามารถนำมาใช้ในสถานประกอบการได้ 3. มีคะแนน 5 ส ในบริษัทมากขึ้น 4. เข้าใจในการทำ 5 ส มากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. แรงบันดาลใจ 2. เกิดความเชื่อมั่นในการทำ 5 ส 3. เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

หากมีการดำเนินการ 5ส วัดสร้างสุข ควรมีการเข้าไปดูความเรียบร้อยของกิจกรรมที่เข้าไปทำ ว่าสภาพในการทำ 5ส แล้วกลับสู่สภาพเดิมหรือไม่ ควรทำแล้วให้ยั่งยืน มีความรัก สานต่อในสิ่งที่ทำ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แอดวานซ์ ออฟบูทรูนิตี้ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
160 ตึกบริหารและฝึกอบรม ชั้น 3 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
081-357-3795
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนพดล
ตำแหน่ง :
ผจก.แผนก
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
noppadol.pan@sammitr.com
line ID :
Nop2288
มือถือ :
08-8651-9988, 09-4819-2288