ข้อมูลกิจกรรม

วัดสร้างสุข

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้องค์กรและชุมชน วัด เกิดความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์จากการทำกิจกรรม สร้างสุขภาพร่างกายให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลาย และเห็นความสำคัญของศาสนสถาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ 2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน วัด 3. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจพื้นที่วัดที่จัดทำโครงการ 2. ประชุมร่วมกับเจ้าอาวาส 3. ทำแผนการดำเนินการ 4. ดำเนินการตามแผน - ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม - กำหนดพื้นที่การดำเนินกิจกรรม (แบ่งโซนในการทำความสะอาดวัด) - จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ของที่ต้องใช้ สวัสดิการพนักงาน (น้ำดื่ม) - ประสานงานทางวัด + ทีมงาน กำหนดวันทำกิจกรรมที่ชัดเจน สถานที่รับส่งพนักงานไปทำกิจกรรม-กลับ - บันทึกภาพกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ - ทำรายงานสรุปการทำกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน 2. ความร่วมมือของพนักงาน การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป 3. การร่วมมือร่วมใจของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. กิจกรรมนี้ทำให้พนักงานมีการผ่อนคลาย 2. กิจกรรมสร้างความสามัคคี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ขยายผลต่อวัดอื่น ๆ 2. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
85/1 ม.3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ :
09-2252-2238
e-mail :
puwadol-sor@sammitr.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ว่่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา วงศ์บุญมาก
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
wongboonmark.poo@gmail.com
line ID :
pooza.27
มือถือ :
08-8859-3153