ข้อมูลกิจกรรม

การมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยสู่ชุมชน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยสู่ชุมชน โรงเรียน เยาวชนในชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานในองค์กร เพื่อรองรับแรงงานที่มีคุณภาพและมีความเข้าใจด้านความปลอดภัยเข้าสู่องค์กรในอนาคต

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียน อบจ. รบ 1 วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. การจัดตั้งคณะทำงาน 2. เรียนเสนอขออนุมัติกิจกรรม 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทำหนังสือถึงโรงเรียน อบจ. รบ 1 วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) 4. การดำเนินกิจกรรม 4.1 กำหนดการ : วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-11.00 น. 4.2 สถานที่ : โรงเรียน อบจ. รบ 1(วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) 4.3 รายละเอียดกิจกรรม 1) กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ 2) การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดย จป.วิชาชีพ 3) มอบถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง 4) มอบสื่อส่งเสริมความปลอดภัย และการป้องกันสิ่งเสพติดให้กับโรงเรียน 5) มอบทุนอาหารกลางวันให้ทางโรงเรียน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนในชุมชน เกิดสำนึกและมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2. เกิดการมีส่วนร่วมสร้างสาธารณะประโยชน์ ระหว่างบริษัท และชุมชนโดยรอบ 3. พนักงานในองค์กรเกิดความภาคภูมิใจ ที่บริษัทมีความห่วงใยต่อคนในชุมชน ตัวชี้วัด 1. อัตราการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรเพิ่มมากขึ้น 2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงานของคนในชุมชนลดน้อยลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารทั้งขององค์กรและโรงเรียน มีแนวนโยบาย และวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน 2. ทีมงานและบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมมีความมุ่งมั่นและจิตอาสา 3. นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนมีความตระหนัก และสามารถสื่อสารไปสู่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน 4. การติดตามผล และนำมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการต่อยอดให้ความรู้ไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
46/2 หมู่ 9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ :
08-4924-5751
e-mail :
hr@pros-concrete.com, natnicha_oh@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลธิชา อรรถสิทธ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
chonthicha.u@pros-cencrete.com
line ID :
teddg.tt
มือถือ :
08-2244-6320