ข้อมูลกิจกรรม

Child Project ตอน บ้านใกล้เรือนเคียง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1.พนักงานในองค์กรมีปัญหาด้าน ไม่มีเวลาทำบุญ 2.องค์กรต้องการสร้างเสริม/พัฒนา ความสุขด้านการให้ 3.องค์กรมีนโยบายสร้างเสริมความสุขด้านการให้ 4.องค์กรต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/สังคม ด้านความรู้สึกผูกพัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.พนักงานมีช่องทางในการแสดงออกด้านศีลธรรม 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 3.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่าย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนมุสลิมบำรุง วังน้อย อยุธยา
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1.ประสานงาน (สำรวจโรงเรียน) 2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.รวบรวมของบริจาค 4.แบ่งงานทีมงาน 5.ดำเนินการ 6.ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ระดับบุคคล เกิดความสุขด้านการให้ สังเกตจาก รอยยิ้ม 2.ระดับองค์กร มีความสุขด้านการให้ สังเกตจาก การอนุมัติงบประมาณ 3.ระดับชุมชน มีความสุขด้านการรับ สังเกตจาก รอยยิ้มของ ผอ.โรงเรียน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1.วินิจฉัย : ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน , การให้ความสำคัญกับเยาวชนในชุมชน, ฝึกให้พนักงานรู้จักการให้ ความสามัคคี 2.วางแผน : สำรวจโรงเรียน, ประชาสัมพันธ์, รวบรวมบริจาค, แบ่งงานทำงาน 3.ประเมินผล : แบบสอบถามชุมชน, โรงเรียน, พนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
457/4 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา -
โทรศัพท์ :
08-7080-3076
e-mail :
khampheen@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คัมภีร์ เงินเจริญ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าส่วนบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
khampheen@gmail.com
line ID :
มือถือ :
08-7080-3076