ข้อมูลกิจกรรม

รวมพลจิตอาสา (ชมรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ช่วยเหลือวัดสิริโสภณวราราม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบ้านเกิดของสมาชิกชมรมฯมีวัดสิริโสภณวราราม จ.ลพบุรี ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมบำรุงไฟฟ้า และขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเวชภัณฑ์บางส่วน บริษัทจึงร่วมสนับสนุนชมรมฯ ดำเนินกิจกรรมรวมคนจิตอาสารับบริจาคทรัพย์สิ่งของ นำไปทำบุญบริจาค รวมถึงช่วยกันซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ และทำความสะอาดวัด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะชุมชนในบ้านเกิดของสมาชิก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พระ 4 รูป สมาชิกชมรม 26 คน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รวบรวมสิ่งของที่บริจาคที่บริษัท และนำไปให้วัดสิริโสภณวราราม จ.ลพบุรี
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ชมรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิต กำหนดแนวคิดโครงการ สำรวจพื้นที่กับสมาชิก และประชาสัมพันธ์โครงการ รวบรวมสมาชิกจิตอาสา กำหนดวันที่ไปทำกิจกรรม โดยสมาชิกบางส่วนมีการนำรถยนต์ส่วนตัวช่วยบรรทุกสิ่งของไปวัด และนำทีมช่างของบริษัทไปช่วยเดินสายไฟ ซ่อมห้องน้ำ และบางส่วนช่วยทำความสะอาดวัด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ทางวัดได้รับการช่วยเหลือตามปัจจัยและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ชุมชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการ และสมาชิกชมรมมีความสุขใจที่ได้ร่วมกันทำบุญ และทำกิจกรรมครั้งนี้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ความตั้งใจและจริงใจในการทำงานเพื่อชุมชน โดยเฉพาะเป็นชุมชนบ้านเกิดของสมาชิกชมรมและพนักงานในองค์กร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรต้องมีการสำรวจความต้องการที่แท้จริง และเหมาะสมกับกำลังการช่วยเหลือของชมรมอย่างแท้จริง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
101/75 ม.2 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี คลองหลวง 12120
โทรศัพท์ :
02-8316200
e-mail :
pranee_m@nec-i-thai.nec.co.jp
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.ปราณี เมตตา
ตำแหน่ง :
หัวหน้างาน
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
pranee_m@nec-i-thai.nec.co.jp
มือถือ :
02-8316200