ข้อมูลกิจกรรม

ปั่น ปลูกป่า ปล่อยปลา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องด้วยบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จํากัด มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ (แม่น้ำแม่กลอง) มาใช้ในกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันบริษัทฯได้แสดงออกถึงการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะและได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองแล้วนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้มีการนำกิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา มาบรรจุในแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม (CSR) ประจำปี 2559 นอกจากนี้แล้วยังเป็นการดำเนินงานโครงการตามโครงการ Happy Workplace ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในหัวข้อ Happy Body, Happy Society, และ Happy Soul เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาวะที่ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระดับดีเยี่ยม เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "ไม่มีองค์กรใด เติบโตได้ในสังคมที่ล้มเหลว" ผ่านการดำเนินโครงการ "ปั่น ปลูกป่า ปล่อยปลา" อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อปลูกต้นไม้เป็นม่านกันกากอ้อยปลิวไปสู่ชุมชนหลังโรงงาน 2) เพื่อให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี 3) เพื่อให้พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานราชการ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าไม้ 4) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิดป่าชุมชน 5) เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 6) เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของชมรมจักรยาน KSL TAMAKA SUGAR BIKE CLUB ให้เป็นที่รู้จัก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน หน่วยงานราชการ ชุมชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
รอบ ๆ โรงงาน รัศมี 5 กิโลเมตร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1) ประชุมจัดเตรียมโครงการ 2) คัดเลือกพื้นที่โครงการ 3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 5) ลงมือปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งพนักงานบริษัทฯ ภาครัฐและภาคประชาชน 6) ประเมินและวิเคราะห์โครงการฯ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 1. จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ตามสภาพื้นที่) บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-จำนวนกล้าไม้ที่ปลูกในพื้นที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่ากระทุ่ม จำนวน 280 ต้น 2. จำนวนพันธ์ุปลาที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-จำนวนพันธ์ุปลาที่ปล่อยจำนวน 50,000 ตัว วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ปลกต้นไม้เป็นม่านกันกากอ้อยปลิว บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-พื้นที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่ากระทุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ุไม้และสามารถลดผลกระทบจากการปลิวของกากอ้อยไปสู่ชุมชนและลดข้อร้องเรียนจากชุมชน 2. พนักงานมีสุขภาวะที่ดี บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-พนักงานในชมรม KSL TAMAKA SUGAR BIKE CLUB มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี โดยสอบถามจากสมาชิกในชมรมฯ 3. พนักงาน, ชุมชนหน่วยงานราชการ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าไม้ บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-พนักงานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าไม้มากขึ้น โดยสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการฯ 4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิดป่าชุมชน บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-เดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหลังจากดำเนินโครงการฯ มีการปลูกต้นไม้แล้วทั้งสิ้น 280 ต้น (เต็มพื้นที่) 5. ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-บริเวณริมตลิ่งมีการปลูกต้นไม้ตลอดแนว 6. เผยแพร่กิจกรรมของชมรมจักรยาน KSL TAMAKA SUGAR BIKE CLUB ให้เป็นที่รู้จัก บรรลุตามเป้าหมาย, ผลการดำเนินงาน-ชมรมจักรยาน KSL TAMAKA SUGAR BIKE CLUB เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตจากหน่วยงานราชการที่มีการประสานงานดำเนินกิจกรรมปั่นจักรยานตามโอกาสที่เหมาะสม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารระดับสูงมีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมัครใจและมีจิตอาสา - ชุมชนต้องการผลักดันให้มีป่าชุมชนเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ โดยชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ขยายพื้นที่โครงการฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของโรงงานเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 กาญจนบุรี ท่ามะกา 71120
โทรศัพท์ :
034-543201-3
e-mail :
krittachapon@kslgroup.com
website :
http://www.kslsugar.com/
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฤษตฌาพนธ์ บำรุงญาติ, มยุรฉัตร วงษ์กรณ์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ฝ่าย :
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม
e-mail :
krittachapon@kslgroup.com , Mayurachat@kslgroup.com
line ID :
มือถือ :
09-2284-0844, 09-7090-7591