ข้อมูลกิจกรรม

OISHI HAPPY EVERYBODY

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สภาพปัญหา - พนักงานลาป่วยบ่อย สุขภาพไม่ดี ส่งผลให้ผลผลิตต่ำ มีอัตราการลางานของพนักงานสูง มีผลกระทบต่อแผนการผลิตในแต่ละวัน และมีอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ความต้องการ - ต้องการให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง อุบัติเหตุลดน้อยลง สถิติในการลาป่วยลดลง มียอดการผลิตเพิ่มมากขึ้น (ตามแผนการผลิต) พนักงานได้ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และต้องการให้การทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือของพนักงานและให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 2. ลดสภาวะความตึงเครียด 3. ลดความเสียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ 4. พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ในโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ดูประวัติการใช้บริการที่ห้องพยาบาล 2. สำรวจความต้องการของพนักงาน 3. กำหนดการออกกำลังกายทุกวัน ตอน Morning Talk วันละ 10-15 นาที 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 5. ประเมินผลทุก 1 เดือน/ตอบแบบสอบถาม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ดูข้อมูลการใช้บริการห้องพยาบาล ก่อนและหลังทำโครงการ 2. วัดความพึงพอใจ จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การทำงานเป็นทีม 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 3. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 2. ควรมีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 3. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การหาแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน 4. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบ และวิธีการส่งเสริมสุขภาพในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางเลือกที่หลากหลายให้กับพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (อมตะนคร)
ที่อยู่องค์กร :
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 7 ที่อยู่ 700/365 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า ชลบุรี พานทอง 20130
โทรศัพท์ :
038-447001-5
e-mail :
numfon.b@oishigroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
น้ำฝน บัวใหญ่รักษา
ตำแหน่ง :
HR Supervisor
แผนก :
HR&Admin
ฝ่าย :
HR&Admin
e-mail :
numfon.b@oishigroup.com
line ID :
-
มือถือ :
087-584-6946