ข้อมูลกิจกรรม

สุขภาพกาย สุขภาพใจ ปรึกษา ผ่อนคลาย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพกายใจอย่างถูกต้อง รวมถึงการเข้าใจถึงพัฒนาการของบุตรในครรภ์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานได้รับคำปรึกษาจากทีมงานด้านสาธารณะสุข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
150
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่ตั้งครรภ์ และมีบุตร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตตะวันตก ตะวันออก และสำนักงานใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ให้คำปรึกษารายบุุคคล เพื่อวิเคราะห์ถึงโรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ในการแนะนำหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งพนักงานที่ตั้งครรภ์เข้าใจหลักโภชนาการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้ความร่วมมือจากพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมและประเด็นในการทำความเข้าใจเรื่องสุขภาพ เนื่องจากองค์กรมีพนักงานที่มีสัญชาติพม่าและเขมร โดยพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสุขภาพอาจจะไม่มากนัก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดห้องหรือศูนย์ถาวร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)
ที่อยู่องค์กร :
1010 ถ.วิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :
062-594-3878
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฤตษกร จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
แรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
line ID :
มือถือ :
062-5943878