ข้อมูลกิจกรรม

ห้องสมุดในโรงงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากห้องสมุดเป็นศูนย์กลางความรู้และข่าวสาร พนักงานสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงความรู้และข่าวสารปัจจุบันได้ โดยที่พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ จึงจำเป็นที่บริษัทแซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด จะต้องพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและให้บริการแก่พนักงานโดยจัดทำโครงการห้องสมุดขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงหนังสือและหาความรู้ได้สะดวกและง่ายขึ้น - เพื่อให้สร้างนิสัยและส่งเสริมให้พนักงานรักการอ่าน แสวงหาความรู้ - เพื่อให้ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
-
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
-
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดหาหนังสือโดยใช้วิธีดังนี้ จัดงบประมาณในการซื้อหนังสือใหม่ ถ่ายสำเนาหนังสือ (บางเล่ม) หนังสือบริจาคจากพนักงาน - ประเภทหนังสือหลากหลาย เช่น ความเกี่ยวกับงาน การบริหารคน ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - จัดหนังสือให้เรียบร้อยและนำอ่าน - จัดหาชั้นหนังสือโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือพิมพ์ สิ่งแวดล้อม (แสงสว่างเพียงพอ ห้องแอร์) - จัดหาหนังสือพิมพ์ใหม่ทุกวัน - จัดบรรณารักษ์ดูแลหนังสือ ยืม-คืนหนังสือ - กำหนดกฎเกณฑ์ในการยืม-คืนหนังสือ มีค่าปรับหากยืมเกินเวลา - กำหนดเปิด-ปิดห้องสมุด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- อัตราการยืม-คืนหนังสือ - ความพึงพอใจของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความน่าสนใจของหนังสือ เรื่องน่าสนใจ - สภาพแวดล้อมของห้องสมุด แสงสว่าง ความเย็น โต๊ะ-เก้าอี้เพียงพอ - การประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ๆ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ควรมีการซื้อหนังสือใหม่เพื่อให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์และความจำเป็น - ควรจัดงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือใหม่เป็นรายเดือน - สำรวจความต้องการของพนักงานเช่น หนังสือที่อยากอ่าน ความเพียงพอของหนังสือ เป็นต้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
1/24 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035-330-066-8 ต่อ 168, 086-666-2055
e-mail :
ratchadaporn@zkurodath.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
รัชฎาภรณ์ ยอดสาร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
ratchadaporn@zkurodath.com
line ID :
raatchaadaa
มือถือ :
086-666-2055