ข้อมูลกิจกรรม

มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

มุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้เรื่องการเงิน เข้าใจถึงขั้นตอนการยื่นเรื่องกับสถาบันทางการเงิน เข้าใจระบบดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน การซื้อหุ้น โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการเงินที่ตนเองมี เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญเปล่า เป็นการบริหารจัดการเงินอย่างชาญฉลาด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น สามารถติดต่อสถาบันการเงินด้วยความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 2. พนักงานเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น ในด้านการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการพนักงานด้านการดูแลการเงิน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในสังกัดที่ทำงานในสำนักงานใหญ่
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ตึกชินวัตรชั้น 11-12
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

เป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยมุ่งให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่พนักงานให้ความสนใจ ณ ช่วงเวลานั้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละประเภทของการบริหารทางการเงิน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การให้ข้อมูลจากธนาคารว่าได้ลูกค้าด้านใดบ้าง และติดตามวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ควรนานกว่านี้ - การแจ้งเอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)
ที่อยู่องค์กร :
1010 ถ.วิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :
062-594-3878
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฤตษกร จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
แรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
line ID :
มือถือ :
062-5943878