ข้อมูลกิจกรรม

สุขใจ ได้บ้าน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือการมีที่อยู่อาศัยที่ดี และสร้างความสุขให้กับผู้พักอาศัย รวมไปถึงคนในครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสรู้จักโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำที่พักอาศัย โดยทางบริษัทฯ มีการติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือ เพื่อขอสิทธิพิเศษให้กับพนักงาน เช่น ส่วนลดพิเศษ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
100
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่ยังไม่มีบ้านหรือต้องการซื้อเพิ่ม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

รวบรวมบริษัทที่ทำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับพนักงานได้มีทางเลือกเพื่อตัดสินใจมากกว่า โดยไม่ต้องเสียเวลา เพราะบริษัทฯจัดหามาบริการให้ที่เดียวอย่างครบวงจร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนพนักงานที่มีที่พักอาศัยที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น คนในครอบครัวมีความสุข

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานได้ที่พักอาศัยตามที่ตนเองพึงพอใจ ตรงกับความต้องการของตนเอง ดังนั้น การสรรหาในส่วนของตัวเลือกจึงต้องมีความหลากหลายสนองตอบความต้องการของพนักงานในแต่ละรูปแบบการใช้ชีวิต

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การต่อรองกับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น ในรูปแบบที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทฯที่พนักงานเป็นผู้ได้รับประโยชน์

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)
ที่อยู่องค์กร :
1010 ถ.วิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :
062-594-3878
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กฤตษกร จำปาทอง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
แรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
ทรัพยากรบุคคล
e-mail :
krittasakorn.ja@tfg.co.th
line ID :
Kit-Ta2
มือถือ :
083-2455582