ข้อมูลกิจกรรม

กายบริหารช่วงเช้า

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากโรงงาน SMC เป็นตู้รางไฟฟ้า ซึ่งพนักงานต้องใช้แรงในการทำงานมาก จึงทำให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า นอกจากนี้ยังเกิดอาการระคายเคืองสายตาจากการเชื่อมเหล็ก ทำให้จำนวนพนักงานมีอาการปวดเมื่อยและเกิดการะคายเคืองตาเพิ่มมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้จำนวนการบาดเจ็บของพนักงานลดลง 2. เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเรื้อรัง และคลายความเมื่อยล้า

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
185
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ให้ความรู้ - เฝ้าระวัง - ปรับเปลี่ยน - จัดอบรม - กายบริหาร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. อุบัติเหตุลดลง (สถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) 2. พนักงานมีความพึงพอใจในสถานที่ทำงานมากขึ้น 3. พนักงานมีความเมื่อยล้าจากการทำงานลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารตั้งเป็นนโยบายและให้การสนับสนุน 2. พนักงานให้ความสำคัญในเรื่องของ Ergonomic

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ให้การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
23/248-249 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 2ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ นครปฐม สามพราน 73160
โทรศัพท์ :
09-8387-9565
e-mail :
Pylonrengo@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภูธนภัศ ศิธารัตน์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
Pylonrengo@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
09-8387-9565