ข้อมูลกิจกรรม

VINYTHAI HSE DAY (วันอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัทเห็นถึงประโยชน์ของการจัดงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนขององค์กรมีทรรศนคติที่ดีในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และต้องการให้พนักงานตระหนักถึงอันตราย และลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 2. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม 3. เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีความสุขจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
700
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานประจำภายในบริษัท, พนักงานผู้รับเหมา, ชุมชนรอบบริษัท, บริษัทใกล้เคียง, หน่วยงานราชการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จัดกิจกรรมปีละ ครั้ง

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งคณะทำงานโดยให้ตัวแทนของทุกแผนกเข้ามามีส่วนร่วม 2. บรรจุแผนงานไว้ในปีงบประมาณ 3. จัดประชุมคณะทำงาน หารูปแบบของการจัดงานโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ โดยให้เน้นกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เลือกของชำร่วยแจกผู้ร่วมงา 4. คัดเลือกกิจกรรมที่ทำในวันงาน 4.1 เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม 4.2 ประกาศมอบโล่รางวัลกับบริษัทผู้รับเหมาดีเด่นด้านความปลอดภัย 4.3 ประกวดบอร์ดความปลอดภัย 4.4 กิจกรรมกลางแจ้งสาธิตการขับขี่รถโฟล์คลิฟ อย่างปลอดภัย 4.5 กิจกรรมสาธิตการติดตั้งนั่งร้าน และการทำงานบนที่สูง 4.6 รับบริจาคโลหิต 4.7 เกมส์ความปลอดภัย 4.8 กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5. ประชาสัมพันธ์งานทางโปสเตอร์ บอร์ด อีเมล์ หนังสือเชิญ สื่อทีวีในบริษัท 6. วัดระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน โดยติดหัวข้อการให้คะแนนไว้ที่บอร์ด แล้วให้ผู้ร่วมงานนำสติ๊กเกอร์สีมาติดให้คะแนน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความรู้จากกิจกรรมสาธิตที่จัดขึ้น ตัวชี้วัด-บอร์ดความพึงพอใจ 2. พนักงานมีความสุขจากการที่มาร่วมงาน ตัวชี้วัด-กิจกรรมเกมส์ที่จัดขึ้นในงาน 3. ส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างที่เชิญมาร่วมงาน โดยนำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ตัวชี้วัด-ยอดขายสินค้า 4. กิจกรรมบริจาคโลหิต มียอดผู้ร่วมบริจาคเพิ่มมากขึ้น 5. ภาพรวมของงานจากบอร์ดที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมงานประเมินความพึงพอใจของงาน โดยแยกออกเป็นแต่ละกิจกรรม จากผลการชี้วัด 70% ของผู้ร่วมงานให้คะแนนอยู่ที่ 5 20% อยู่ที่ 4 และ 3,2 อยู่ที่ 10%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- จำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมงาน และกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ - การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน - รูปแบบของการจัดงาน รวมถึงกิจกรรมในวันงาน มีความหลากหลาย ทำให้ครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายในงานเดียวได้หลาย Happy

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สำหรับพนักงานที่หยุดงานในวันงาน จะต้องให้มีส่วนร่วมโดยจะต้องจัดรถรับส่งให้มาร่วมงาน 2. พนักงานที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมครั้งหน้าจะต้องเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 2 ถ.ไอสาม ต.มาบตาพุด ระยอง เมือง 21150
โทรศัพท์ :
0891096821
e-mail :
poramet.hungsanet@solvay.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
บุญเลิศ ตั้งจิตกรุณา
ตำแหน่ง :
รองผู้จัดการความปลอดภัย
แผนก :
้HSE
ฝ่าย :
safety
e-mail :
line ID :
มือถือ :